Home Part – Hiển thị sản phẩm theo thư mục

(Hướng dẫn: viết tên thư mục kèm theo số lượng bài hiển thị trên trang chủ của thư mục đó, mỗi thư mục là một dòng)

Cisco | 8

Dlink | 8

Network accessories | 8

Software | 8